Přejít na hlavní obsah
Doprava zdarma od 25 € (NL) / 50 € (EU) – objednáno do 17:00, odesláno tentýž den.

Podmínky

Totožnost podnikatele:

Wietolie.nl
Einthovenstraat 45
1821 BV Alkmaar (poštovní adresa)

T: 072-2202189
M: 06-83961634
E: info@wietolie.nl

DPH: NL185339189B03
KvK: 83210784

Článek 1 - Definice
Článek 2 – Použitelnost
Článek 3 – Nabídka
Článek 4 – Dohoda
Článek 5 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 6 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy
Článek 7 – Právo na odstoupení od smlouvy
Článek 8 – Cena
Článek 9 – Shoda a záruka
Článek 10 - Dodání a provádění
Článek 11 - Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 12 - Platba
Článek 13 - Postup při podávání stížností
Článek 14 – Rozhodné právo
Článek 15 - Dodatečná nebo jiná ustanovení

Článek 1 - Definice

V těchto všeobecných obchodních podmínkách platí následující definice:

1. Doba odrazu: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nepůsobí při výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;
3. Den: kalendářní den;
4. Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku, pokud jde o řadu výrobků a / nebo služeb, jejichž dodací a / nebo nákupní závazek je časově rozprostřen;
5. Udržitelný datový nosič: jakékoli prostředky, které spotřebiteli nebo obchodníkovi umožňují uchovávat informace, které jsou mu adresovány osobně způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci a nezměněnou reprodukci uložených informací.
6. Právo na odstoupení: možnost, aby spotřebitel v rámci lhůty na rozmyšlenou zrušil dohodu o vzdálenosti;
7. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí výrobky a / nebo služby spotřebitelům na dálku;
8. Smlouva na dálku: dohoda, při které se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej produktů a / nebo služeb na dálku, až do uzavření dohody včetně, používá pouze jedna nebo více technik komunikace na dálku;
9. Technologie pro vzdálenou komunikaci: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel scházeli současně ve stejné místnosti.

Článek 2 – Použitelnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku učiněnou podnikatelem a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
2. Před uzavřením smlouvy na dálku je spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že do všeobecných obchodních podmínek je možné nahlédnout u podnikatele a na žádost spotřebitele budou v co nejkratší době bezplatně zaslány.
3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn v elektronické podobě tak, aby spotřebitel mohl být uložen v jednoduchým způsobem na odolném nosiči dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze všeobecné obchodní podmínky elektronicky nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele bezplatně zaslány elektronicky či jinak.
4. V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, platí druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek může vždy dovolávat příslušného ustanovení. .

Článek 3 – Nabídka

1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno. Následek nesprávného vyplnění údajů jména a adresy je na riziko spotřebitele.
2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o věrné zobrazení nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo chyby v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.
3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti se pojí s přijetím nabídky. Týká se to zejména:
* cena včetně daní;
* případné náklady na doručení;
* způsob, jakým bude smlouva uzavřena a jaké úkony jsou k tomu zapotřebí;
* zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;
* způsob platby, doručení a provedení smlouvy;
* lhůta pro přijetí nabídky, případně lhůta, ve které podnikatel cenu garantuje;
* výši sazby za komunikaci na dálku, jsou-li náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku kalkulovány na jiném než běžném základním základě za použité komunikační prostředky;
* zda bude smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jak do ní může spotřebitel nahlédnout;
* způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a případně obnovit údaje, které poskytl v rámci smlouvy;
* jakékoli další jazyky, ve kterých lze kromě nizozemštiny uzavřít smlouvu;
* kodexy chování, kterým podnikatel podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky nahlédnout; a
* minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě dlouhodobé transakce.

Článek 4 – Dohoda

1. S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splnění souvisejících podmínek.
2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud nebude přijetí tohoto přijetí potvrzeno podnikatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
4. Podnikatel se může v zákonných rámcích informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, a také o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření závažné důvody smlouvu neuzavřet, je oprávněn objednávku či žádost odmítnout s odůvodněním, případně k realizaci připojit zvláštní podmínky.
5. Podnikatel zašle spotřebiteli s produktem nebo službou tyto informace, a to písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat:
adresa provozovny podniku, kde si zákazníci mohou podat stížnost.;
b. podmínky, a jak může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné slovo o vyloučen z práva odstoupit od smlouvy;
c. informace o zárukách a existujících službách po zakoupení;
d. informace uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto obchodních podmínek, ledaže podnikatel tyto informace spotřebiteli již před uzavřením smlouvy neposkytl;
E. požadavky na ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou.
6. V případě dlouhodobé transakce platí ustanovení předchozího odstavce pouze pro první dodávku.

Článek 5 – Právo na odstoupení od smlouvy

Při dodávání produktů:
1. Spotřebitel má při nákupu produktů možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a oznámeným podnikateli.
2. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Využije-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím a – je-li to přiměřeně možné – v původním stavu a obalu podnikateli v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem. Základní zásadou je, že tato kontrola nesmí zajít dále, než by mohl zákazník v kamenné prodejně.
3. V případě zrušení smlouvy je spotřebitel povinen vrátit dotčené výrobky do 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy spotřebitel oznámí, že chce využít svého práva na odstoupení od smlouvy způsobem určeným podnikatelem.
Při poskytování služeb:
4. Spotřebitel má při poskytování služeb možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů po dobu nejméně čtrnácti dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
5. Při využití svého práva na odstoupení od smlouvy se spotřebitel bude řídit přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem s nabídkou a/nebo nejpozději při doručení.

Článek 6 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy

1. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení budou hrazeny na jeho účet.
2. Pokud spotřebitel zaplatil nějakou částku, vrátí mu podnikatel tuto částku v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. To platí za podmínky, že produkt již obdržel zpět webový prodejce nebo je možné předložit přesvědčivý důkaz o úplném vrácení.

Článek 7 – Právo na odstoupení od smlouvy

1. Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas do uzavření smlouvy. dohoda.
2. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:
a. které byly zřízeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
b. které jsou jasně osobní povahy;
C. které ze své podstaty nelze vrátit (dodávka výrobků, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a jejichž pečeť byla po dodání porušena);
d. které se mohou rychle kazit nebo stárnout;
E. jehož cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv;
F. pro volné noviny a časopisy;
G. u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:
a. týkající se ubytování, dopravy, restauračních činností nebo volnočasových aktivit, které mají být vykonávány v konkrétní den nebo během určitého období;
b. jejichž dodání bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
C. týkající se sázení a loterií.

Článek 8 – Cena

1. Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
2. Podnikatel může oproti předchozímu odstavci nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají kolísání finančního trhu a na které nemá vliv, s variabilními cenami. Tato závislost na výkyvech a skutečnost, že případné uvedené ceny jsou cenami cílovými, jsou uvedeny v nabídce.
3. Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:
, jsou výsledkem právních předpisů; nebo
b. spotřebitel má právo zrušit smlouvu s účinností ode dne, kdy nabude účinnosti zvýšení ceny.
5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.

Článek 9 – Shoda a záruka

1. Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a zákonnými ustanoveními existujícími ke dni uzavření smlouvy. /nebo vládní nařízení. Přírodní produkty jsou jedinečné, mohou se lišit chutí, barvou i strukturou. Je-li to ujednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
2. Zárukou poskytovanou podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči podnikateli na základě smlouvy uplatňovat.

Článek 10 - Dodání a provádění

1. Objednávky zadané a zaplacené do 17:00 v pracovní dny budou odeslány tentýž den.
2. Podnikatel bude při přijímání a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb dbát maximální opatrnosti.
3. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil společnosti.
4. Při řádném dodržení toho, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, společnost vyřídí přijaté objednávky urychleně (naším cílem je doručit vaši objednávku do dvou pracovních dnů), nejpozději však do 10 dnů, pokud není delší dodací lhůta. bylo dohodnuto. Pokud se dodávka zpozdí, nebo pokud nebude možné nebo jen zčásti vyřídit objednávku, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 10 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez nákladů a má nárok na jakoukoli náhradu. Neneseme odpovědnost za zpoždění dodacích lhůt, ke kterým dojde během vyřizování vaší objednávky třídicím střediskem nebo doručovatelem PostNL nebo v důsledku toho.
5. V případě zrušení dle předchozího odstavce vrátí podnikatel částku, kterou spotřebitel zaplatil, co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po zrušení.
6. Ukáže-li se dodání objednaného produktu jako nemožné, vynaloží podnikatel snahu o dodání náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodáno náhradní zboží. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku jdou na účet podnikatele.

Článek 11 - Trvání transakcí: trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení
1. Spotřebitel může vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, při řádném dodržení sjednaných pravidel pro zrušení a výpovědní lhůtě nejvýše jeden měsíc. .
2. Spotřebitel může smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, vypovědět kdykoli ke konci doby fixace při řádném dodržení sjednaných podmínek. storno pravidla a výpovědní lhůta maximálně jeden měsíc.
3. Spotřebitel může uzavírat smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
* zrušit kdykoli a nejsou omezeny na zrušení v konkrétní čas nebo v určitém období;
* alespoň zrušit stejným způsobem, jakým jej uzavřeli;
* storno vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil.
Rozšíření
4. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
5. Na rozdíl od předchozího odstavce lze smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky prodloužit na dobu určitou, nejdéle na tři měsíce, pokud spotřebitel prodloužil toto může ukončit smlouvu ke konci prodloužení s výpovědní lhůtou nejvýše jeden měsíc.
6. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel může kdykoli odstoupit s výpovědní lhůtou v délce nejvýše jednoho měsíce. a výpovědní lhůta nejdéle tři měsíce, pokud se dohoda vztahuje na pravidelné, avšak méně než jednou měsíčně, doručování deníků, zpráv a týdeníků a časopisů.
7. Dohoda s omezenou dobou trvání na pravidelné doručování denních, zpravodajských a týdenních novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) mlčky nepokračuje a končí automaticky po zkušebním nebo zaváděcím období.
Trvání
8. Trvá-li smlouva déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu vypovědět kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud přiměřenost a spravedlnost nebrání zrušení před koncem sjednané doby trvání. .odložit.

Článek 12 - Platba

1. Není-li dohodnuto jinak, musí být částky, které spotřebitel dluží, uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě dohody o poskytování služby tato lhůta po spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmí být nikdy ve všeobecných obchodních podmínkách stanovena záloha vyšší než 50 %. Je-li sjednána platba předem, nemůže spotřebitel uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb) před zaplacením sjednané zálohy.
3. Spotřebitel má povinnost neprodleně hlásit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo uvedených podnikateli.
4. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat spotřebiteli předem oznámené přiměřené náklady.

Článek 13 - Postup při podávání stížností

1. Podnikatel má dostatečně uveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
2. Reklamace plnění smlouvy musí být zcela a srozumitelně popsány podnikateli do 7 dnů poté, co spotřebitel vady zjistil.
3. Stížnosti podané podnikateli budou vyřízeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Vyžaduje-li reklamace předvídatelnou delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
4. Nepodaří-li se reklamaci vyřešit vzájemnou dohodou, vznikne spor, který je předmětem řízení o řešení sporu.
5. V případě reklamace se spotřebitel musí nejprve obrátit na podnikatele. V případě stížností, které nelze vyřešit vzájemnou konzultací, by měl spotřebitel kontaktovat Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), zprostředkuje zdarma. Není-li dosud dosaženo řešení, má spotřebitel možnost, aby jeho stížnost vyřídila nezávislá komise pro spory jmenovaná Stichting WebwinkelKeur, jejíž rozhodnutí je závazné a podnikatel i spotřebitel s tímto závazným rozhodnutím souhlasí. S předložením sporu tomuto sporovému výboru jsou spojeny náklady, které musí spotřebitel uhradit příslušnému výboru. Stížnosti je také možné registrovat prostřednictvím evropské platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
6. Reklamace nepozastavuje povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
7. Je-li reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle svého uvážení bezplatně vymění nebo opraví dodané výrobky.

Článek 14 – Rozhodné právo

Na tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahuje nizozemské právo a v případě soudního sporu ohledně těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s tímto internetovým obchodem je příslušný nizozemský soud.

Článek 15 - Dodatečná nebo jiná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo odchylka od těchto podmínek nemusí být na úkor spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je mohl spotřebitel uchovávat přístupným způsobem na trvalém nosiči.

Zpět na začátek
Ocenění www.wietolie.nl at Webshop Keurmerk Hodnocení zákazníků je 9.5 / 10 na základě 4368 recenzí.